Diversiteit van televisiepakketten in 2017

De diversiteit aan zenders in de televisiepakketten is in 2017 onveranderd hoog. Net als in voorgaande jaren neemt het aantal zenders en het aantal genres per pakket toe, terwijl het totale aantal pakketten juist daalt. Met name plus- en betaalpakketten worden steeds minder door de pakketaanbieders verstrekt. Dit heeft echter geen invloed op de gemiddelde diversiteit, die gelijk blijft ten opzichte van 2016. Grote standaardpakketten via de kabel, DSL en glasvezel blijven de norm. Wel is er met T-Mobile KNIPPR een nieuwe vorm bijgekomen: televisie à la carte.

Er zijn in 2017 zeven verschillende distributeurs met meer dan 100.000 abonnees: CAIW, Delta, KPN, M7, Tele2, Ziggo en T-Mobile. Na de fusie tussen Ziggo en Vodafone is het aanbod aan televisiepakketten van Vodafone overgenomen door T-Mobile. Aangezien dit aanbod inmiddels meer dan 100.000 abonnees had bereikt, zijn de pakketten onder de nieuwe naam T-Mobile Thuis (voorheen Vodafone Thuis) meegenomen in deze analyse. Doordat T-Mobile daarnaast ook de nieuwe internetdienst KNIPRR heeft opgezet, valt deze dienst als dochteronderneming nu ook binnen de lijnen van dit onderzoek1. Van de zeven distributeurs is per dochteronderneming het aanbod geanalyseerd, wat door toevoeging van T-Mobile Thuis en KNIPPR heeft geleid tot veertien onderzochte pakketaanbieders. Peildatum voor deze gegevens is 1 januari 2017. In de methodische verantwoording is een beschrijving opgenomen van de gehanteerde onderzoeksmethode. Daarin wordt uitgebreid beschreven hoe de pakketaanbieders zijn geselecteerd en gecategoriseerd en welke zendertypen en formats zijn opgenomen in het onderzoek.

 

1. Pakketten en aanbieders

In tabel 1 is te zien dat de veertien onderzochte pakketaanbieders in 2017 via zes verschillende distributiemanieren samen 161 televisiepakketten aanbieden2. Dit zijn vier pakketten minder dan in 2016, een daling van 2,4 procent. Het feit dat dit slechts een lichte daling is, komt voornamelijk doordat het aanbod van T-Mobile erbij is gekomen. Het totale aanbod van T-Mobile is namelijk goed voor 21 televisiepakketten. Wanneer we enkel kijken naar de verandering van de in 2016 onderzochte pakketaanbieders ten opzichte van 2017, is er dus sprake van een daling van 25 televisiepakketten, zo’n 15,2 procent. Met uitzondering van Delta bieden alle onderzochte aanbieders hetzelfde aantal pakketten aan als in 2016, of een kleiner aantal. Door toevoeging van T-Mobile KNIPPR is er, naast KPN Play, wel een tweede televisiepakket bijgekomen dat ‘Over The Top’ (OTT) wordt aangeboden, wat wil zeggen dat het via het internet tot de gebruiker komt.

Tabel 1

Een standaardpakket is het goedkoopste pakket met televisiezenders dat ten minste moet worden afgenomen om via een bepaalde aanbieder televisie te kunnen kijken. Tot 2014 was het mogelijk zowel analoge als digitale standaardpakketten af te nemen, maar sinds 2015 zijn analoge pakketten slechts aanvullend beschikbaar bij een digitaal standaardpakket. Onder pluspakketten worden de pakketten verstaan die tegen een aanvullende vergoeding worden doorgegeven, bestaande uit verschillende soorten zenders. Betaalzenderpakketten betreffen de pakketten met specifieke abonneezenders, zoals Fox Sports of Film1.

De verdeling van de verschillende soorten pakketten is ook te zien in tabel 1. Het percentage digitale standaardpakketten is in 2017 ten opzichte van 2016 licht gestegen, terwijl het percentage analoge standaardpakketten ongeveer gelijk blijft. Het percentage pluspakketten stijgt ook licht, terwijl het percentage betaalzenderpakketten licht daalt. Wat betreft de verhoudingen tussen soort pakket waren de veranderingen in 2017 dus niet erg groot.

In absolute aantallen zijn bij de plus- en betaalpakketten wel duidelijke verschuivingen te zien. Het aantal pluspakketten zou zonder het in 2017 toegevoegde aanbod van T-Mobile zijn gedaald van 63 naar 54, een daling van 14,3 procent. Het aantal betaalzenderpakketten daalt dan zelfs van 78 naar 62, een daling van 20,5 procent. De verhoudingen tussen de pakketten veranderen dus slechts licht, maar in het algemeen worden in 2017 een stuk minder plus- en betaalpakketten aangeboden dan in 2016.

De verklaring voor de verschuiving bij de pluspakketten is te vinden in het feit dat CAIW en M7 in 2017 minder pluspakketten aanbieden. Het gaat hierbij met name om enorme pluspakketten met veel zenders. Bij de betaalzenderpakketten zit de verklaring bijna geheel in het feit dat pluspakket HBO in 2017 niet meer in Nederland wordt aangeboden (tabel 2). Dit pakket werd in 2016 nog dooralle aanbieders aangeboden. Daarnaast biedt Tele2 in 2017 geen Fox Sports-pakketten meer aan. Dit heeft te maken met mislukte contractonderhandelingen tussen Tele2 en Fox Sports over het uitzenden van de kanalen en pakketten van Fox Sports3.

Tabel 2

 

Televisiezenders

In de aangeboden televisiepakketten zitten in totaal 292 televisiezenders (tabel 3). Dit is opnieuw een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Waar het aantal televisiepakketten dus afneemt, groeit het aantal aangeboden zenders. Ten opzichte van 2016 verdwenen er 20 zenders, waaronder 13th Street, Syfy, Foxlife en de drie HBO-zenders. De zenders NPO DOC en NPO Humor TV gingen op in respectievelijk NPO Cultura en NPO 101. Desondanks stijgt het totale aantal zenders, doordat er ook 33 televisiezenders aan het totale aanbod zijn toegevoegd. Het gaat hierbij om sportzenders, buitenlandse zenders en nichekanalen, maar ook veel nieuwe HD-zenders.

Het aantal HD-simulcastkanalen stijgt van 62 naar 65, terwijl het aantal stand-alone HD-kanalen zelfs is verdubbeld. Zenders als AMC, BBC World News en Ketnet zijn sinds 2017 in High Definition te zien, maar ook nieuwe zenders als Classica HD, eSports TV HD en Penthouse HD.

Tabel 3

 

2. Standaardpakketten

De digitale en analoge standaardpakketten bestaan in 2017 uit 115 unieke zenders. In 2016 waren dit er nog 113. Er zijn 14 zenders die in alle standaardpakketten aanwezig zijn: de publieke zenders NPO 1, NPO 2 en NPO 3, de RTL-zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8, de SBS-zenders SBS 6, NET5 en Veronica en daarnaast Disney XD, Discovery Channel, TLC en National Geographic. De zenders Comedy Central, Nickelodeon, Canvas, Eén en Eurosport zitten in alle standaardpakketten, behalve in die van de recent opgezette, kleinere pakketten Tele2 Light, KPN Play en T-Mobile KNIPPR.

Tabel 4

In tabel 4 staan de zenderaanbieders die de meeste zenders in de standaardpakketten hebben. Door het verdwijnen van de HBO-zenders is aanbieder Time Warner uit deze lijst weggevallen, maar verder zijn er geen noemenswaardige veranderingen opgetreden. Zenders van Nederlandse makelij zijn nog steeds in de meerderheid, maar ook Britse, Duitse en Vlaamse zenderaanbieders hebben een behoorlijk aandeel. Dit is ook te zien in tabel 5, waar het doelland van de zenders in de standaardpakketten wordt getoond. Ruim twee derde van de zenders heeft Nederland als doelland, maar ook hier zie je dat Duitse, Britse en Vlaamse zenders een behoorlijk aandeel hebben. Het overige aandeel is verdeeld over veel verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië en Spanje.

Tabel 5

 

Het aantal zenders in de analoge standaardpakketten is in 2017 ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2016. De minieme verschuivingen hebben te maken met het feit dat analoge pakketten niet meer los worden aangeboden en slechts aanvullend beschikbaar zijn bij digitale standaardpakketten. Bij de zenderaantallen van de digitale standaardpakketten valt op dat het standaardpakket van M7 Online flink is uitgebreid. In 2016 bestond dit pakket nog uit 45 zenders, in 2017 worden 58 verschillende zenders aangeboden. Ook is er nu, naast KPN Play en Tele2 Light, een derde kleiner standaardpakket in de vorm van T-Mobile KNIPPR. Dit is een televisiepakket á la carte: de kijker krijgt standaard 18 zenders in zijn pakket en kan zelf kiezen welke zenders hij nog meer wil. Per toegevoegde zender betaalt de kijker een specifieke prijs. De aangevulde zenders worden in dit onderzoek meegenomen als zenders in het pluspakket.

Tabel 6

 

Met 18 zenders is het pakket van KNIPPR in 2017 het kleinst mogelijk af te nemen digitale standaardpakket. Het satellietpakket van Canal Digitaal is het grootst met 61 zenders. Had Ziggo er vorig jaar nog evenveel als Canal Digitaal, dit jaar biedt het één zender minder in het digitale standaardpakket. Bij de analoge standaardpakketten is Ziggo juist het kleinste pakket, terwijl KPN Glashart nog steeds het grootste analoge pakket heeft.

Exclusief en overlappend zenderaanbod

Het verschil tussen digitale en analoge standaardpakketten blijft jaarlijks iets groeien, terwijl het gemiddeld aantal zenders over alle pakketten blijft stijgen. Liefst 75 van de 115 zenders zijn louter in de digitale standaardpakketten opgenomen, de overige 40 zenders zitten zowel in de analoge als de digitale pakketten. Het gemiddeld aantal zenders in de digitale standaardpakketten stijgt opnieuw, van 45,2 zenders in 2016 naar 45,5 in 2017. Ook het gemiddeld aantal zenders in de analoge pakketten stijgt licht, hoewel net iets minder dan bij de digitale standaardpakketten: van 28,6 naar 28,8. Gerekend over alle pakketten is het gemiddelde 42,4 zenders ten opzichte van 41,8 zenders in 2016.

Tabel 7

 

De gemiddelde overlap in zenders tussen twee of meer standaardpakketten is te zien in tabel 7 (digitaal) en tabel 8 (analoog). Deze overlap is bij de digitale standaardpakketten met een gemiddelde van respectievelijk 31,6 zenders en 73,2 procent opnieuw behoorlijk hoog. De kleinere pakketten Tele2 Light, KPN Play en T-Mobile KNIPPR brengen het gemiddeld aantal zenders dat overlapt omlaag, maar procentueel gezien zijn dit wel de pakketten die het meest overlappen met alle andere pakketten. Naarmate pakketten groter worden, groeit de gemiddeld overlap in zenders door (tot maximaal 37 bij Glashart en Ziggo), maar daalt de procentuele overlap (tot 53,6 procent bij Canal Digitaal). In de meeste digitale standaardpakketten zitten ongeveer 70 procent dezelfde zenders vergeleken met de andere pakketten, iets hoger dan in voorgaande jaren. De analoge standaardpakketten veranderen al jarenlang amper van samenstelling, waardoor het aantal overlappende zenders zowel gemiddeld als procentueel ongeveer gelijk blijft.

Tabel 8

 

Diversiteit van genres

Voor het classificeren van de genres van de televisiezenders is gebruikgemaakt van Mavise, de database van het European Audiovisual Observatory. In 2017 zijn er geen nieuwe genres in de standaardpakketten bijgekomen, het zijn er nog steeds 18 (tabel 9). Evenmin is er sprake van grote veranderingen in de genreverdeling. Slechts bij de genres sport (stijging in aantal zenders) en fictie (daling in aantal zenders) zijn noemenswaardige verschuivingen te zien. Dit heeft te maken met het toevoegen van Ziggo Sport en Fox Sports Eredivisie aan de standaardpakketten en het wegvallen van de HBO-zenders.

Tabel 9

De algemene zenders zijn zowel in aantal zenders per genre (23) als in procentuele verhouding (32,2 procent) nog steeds het best vertegenwoordigd. In aantal zijn de muziekzenders een goede tweede, procentueel scoren de amusementszenders relatief hoog met 17,0 procent. De overige genres hebben allemaal een aandeel dat kleiner is dan 10 procent. De genres zijn dus zowel in aantal als relatief gezien behoorlijk goed verdeeld over de standaardpakketten.

Het gemiddelde aantal verschillende genres per digitaal standaardpakket is in 2017 opnieuw gestegen, ditmaal tot 13,1 (tabel 10). Dit komt met name door een stijging van het aantal zenders – en daarmee in dit geval genres – bij het aanbod van M7 Online en door de toevoeging van T-Mobile Thuis. Het aantal verschillende genres bij M7 Online steeg naar 16, daarmee heeft het samen met Ziggo en Caiway Albrandswaard het grootste aantal genres in het digitale standaardpakket.

Tabel 10

Tele2 Light blijft het pakket met het minste aantal genres (7). Samen met T-Mobile KNIPPR, KPN Play, KPN Digitenne en Tele2 Digitale TV wijkt dit pakket af van de rest. De overige digitale standaardpakketten tellen alle tussen de 13 en 16 verschillende genres. Bij de analoge standaardpakketten zijn er geen veranderingen in het aantal genres ten opzichte van 2016 (tabel 11).

Tabel 11

Om de mate van diversiteit binnen een pakket statistisch te onderbouwen, is gebruikgemaakt van de diversiteitsindex Simpson’s D. Deze index wordt gebruikt om de spreiding van de genres over de zenders in een pakket te berekenen. Volgens de index zouden bij een waarde van 1 alle aangeboden zenders evenredig over de genres verspreid zijn en is de diversiteit optimaal. In 2017 is deze diversiteitscore bij de digitale standaardpakketten met een gemiddelde van 0,83 gelijk gebleven in vergelijking met 2016. De diversiteitscore is daarmee voor het vierde jaar op rij behoorlijk hoog. Daarnaast is de diversiteit ook zeer stabiel, gezien de minieme verschuivingen in de verschillende jaren. De toevoeging van T-Mobile bracht geen significante verandering in de gemiddelde diversiteit, met scores van 0,86 voor T-Mobile Thuis en 0,81 voor KNIPPR sluit het goed aan bij het overige aanbod.

Het aanbod van Tele2 Light valt met een gemiddelde diversiteit van 0,74 nog altijd erg uit de toon. In tegenstelling tot het aantal zenders en het aantal genres komt de gemiddelde diversiteit van Tele2 Digitaal, KPN Digitenne en KPN Play behoorlijk in de buurt van die van de overige pakketten. Het pakket van M7 Online scoort in 2017 ook op dit gebied het beste met een gemiddelde diversiteit van 0,88. Van een echte uitschieter is echter geen sprake, alle pakketten hebben, los van Tele2 Light, een score tussen de 0,80 en 0,88 en zijn daarmee behoorlijk divers.

Bij de analoge standaardpakketten is wel al jarenlang sprake van een uitschieter: KPN Glashart. Dit voor analoge maatstaven grote pakket bevat 37 zenders, 13 verschillende genres en een diversiteitscore van 0,82. Ook bij de analoge standaardpakketten is de gemiddelde diversiteitscore al jarenlang stabiel, zij het met een score van 0,76 een stuk minder hoog dan bij de standaardpakketten.

De gemiddelde diversiteit van de standaardpakketten laat de diversiteit van het aanbod binnen de pakketten zien. Het is echter niet zo dat iedere aanbieder in Nederland hetzelfde aantal abonnees heeft. Ziggo heeft bijvoorbeeld meer dan 50 procent van het aantal abonnees, waardoor al deze abonnees de diversiteit aan zenders (diversiteitsscore: 0,86) van het Ziggo-pakket ontvangen. De daadwerkelijke diversiteit aan zenders die ieder persoon uiteindelijk ontvangt, ligt dus iets anders dan het gemiddelde van alle pakketten. Aan de hand van de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar tevredenheid met de televisiepakketten kunnen we het aandeel van abonnees per aanbieder in kaart brengen. Wanneer dit aandeel wordt meegewogen in de gemiddelde diversiteit, kunnen we de gemiddelde diversiteit van de digitale televisiepakketten per abonnee berekenen. De resultaten hiervan zijn te zien in tabel 12.

Tabel 12

Deze diversiteitscore gewogen naar verdeling van abonnees laat zien dat de diversiteit per abonnee in 2017 hoger ligt dan de gemiddelde diversiteit van het aanbod, namelijk op 0,85. Dit komt voornamelijk door het feit dat Ziggo en KPN het grootste deel van de abonnees hebben4. KPN Interactieve TV heeft meer dan een derde van de abonnees, Ziggo zelfs meer dan de helft, terwijl de overige aanbieders elk slechts een aandeel van enkele procenten hebben. KPN ITV heeft een diversiteitscore van 0,83, terwijl Ziggo met een score van 0,86 de gemiddelde diversiteitscore per abonnee nog iets opkrikt.

In 2016 kwam de hogere score bij de gewogen diversiteit op eenzelfde manier tot stand: het hoge aantal abonnees van KPN en Ziggo in combinatie met de hoge diversiteitsscores van deze aanbieders zorgde voor een hogere diversiteit. In 2014 en 2015 was het omgekeerde het geval. In die jaren waren Ziggo en UPC nog niet gefuseerd en hadden beide een diversiteitsscore die een stuk lager lag dan het gemiddelde (zie tabel 10 in de bijlage). Hierdoor was de gewogen diversiteit lager dan het gemiddelde van alle pakketten.

Figuur 1

 

Figuur 1 toont: hoe meer zenders er in een pakket zitten, hoe hoger de diversiteit van genres. De analoge pakketten bevatten minders zenders en scoren minder goed wat betreft diversiteit. De bijbehorende stipjes bevinden zich dan ook links onderin het figuur, samen met de kleinere digitale standaardpakketten. De grote digitale standaardpakketten zijn voornamelijk rechts bovenin te vinden.

Hoe meer zenders, hoe meer genrediversiteit. Deze conclusie gaat al jarenlang op voor de standaardpakketten. Bij de pluspakketten konden we in de afgelopen jaren dezelfde conclusie trekken, zij het met een bepaalde bovengrens wat betreft aantal genres. De vraag hierbij is: hoe is de verdeling in zenders, genres en diversiteitscore bij de aangeboden pluspakketten?

 

3. Pluspakketten

De pakketaanbieders bieden in 2017 samen 66 pluspakketten aan, iets meer dan in 2016. Dit heeft te maken met het toevoegen van de pakketten van T-Mobile, 12 stuks in totaal. Caiway biedt enkele grote pluspakketten juist niet meer aan, vandaar de slechts lichte stijging. In deze pluspakketten zitten 208 unieke zenders en 18 verschillende genres. Het aantal extra zenders dat per verschillend pluspakket is opgenomen, staat in tabel 135.

Tabel 13

De meeste pluspakketten bieden enkel extra zenders aan, maar bij sommige pluspakketten worden ook extra technische mogelijkheden aangeboden, zoals live pauzeren, opnemen of Uitzending Gemist. Het aantal pluspakketten verschilt per aanbieder. Delta, Tele2 en M7 bieden maar enkele pluspakketten aan, terwijl KPN, Ziggo en T-Mobile er 5 of 6 aanbieden. Caiway biedt de meeste pluspakketten, met een maximum van 7. De aanbieders met meerdere pakketten bieden meestal 1 of 2 ‘algemene’ pluspakketten aan, bestaande uit verschillende soorten zenders, en daarnaast enkele themapakketten, zoals Duits, Turks of Erotiek. Wat opvalt, is dat in veel verschillende pluspakketten minder zenders worden aangeboden dan in 2016. Niet alleen worden per aanbieder gemiddeld minder pluspakketten aangeboden, er zitten ook minder zenders in deze pakketten.

Net als in voorgaande jaren is er geen genre dat louter in de pluspakketten voorkomt. Grote veranderingen op het gebied van genres zijn er bij de pluspakketten überhaupt niet. In de pluspakketten is het genre algemeen, net als in voorgaande jaren, het meest aanwezig, gevolgd door muziek, amusement en kinderen. De meeste genres zitten in het extra pakket van Caiway: 16.

Om een goed beeld te krijgen van de toegevoegde waarde van de pluspakketten voor de diversiteit van genres in het televisieaanbod, zijn die ‘algemene’ pluspakketten geanalyseerd waarin een variëteit aan zenders is opgenomen, zoals het pakket KPN Plus of M7 Online Extra. Wanneer de zenders uit een standaardpakket worden opgeteld bij die uit een algemeen pluspakket van dezelfde aanbieder, ontstaat een totaaloverzicht zoals te zien is in figuur 2. Het totaal aantal genres is daarin afgezet tegen het totale aantal zenders waaruit een standaardpakket inclusief pluspakket bestaat.

Figuur 2

 

Hieruit volgt dezelfde conclusie die eerder al bij de standaardpakketten werd getrokken. Er is een positief verband tussen de grootte van het pakket en het aantal genres. Behalve Tele2 bieden alle combinaties meer dan 13 verschillende soorten genres, oplopend tot het maximale aantal van 18 bij pluspakket Ziggo Movies & Series. Dit combinatiepakket bevat ook de meeste zenders, in totaal 115. Tele2 biedt in 2017 opnieuw de minste zenders en genres.

Als laatste is ook de diversiteit bij gecombineerde pakketten geanalyseerd aan de hand van de volgende vraag: neemt de diversiteit van het tv-aanbod toe wanneer een standaardpakket wordt gecombineerd met een ‘algemeen’ pluspakket? In tabel 14 zijn het aantal genres en de diversiteitsscores te zien van een standaardpakket, afgezet tegen dezelfde score berekend over de combinatie van het standaard- met een pluspakket. Bij bijna alle pakketten is te zien dat zowel het aantal genres als de diversiteitscore stijgt wanneer een pluspakket wordt toegevoegd.

Tabel 14

De gemiddelde diversiteit van alle pakketten stijgt van 0,83 bij de standaardpakketten naar 0,87 bij de gecombineerde pakketten. Het gemiddelde aantal genres stijgt van 13,1 naar 15,3.

Het gemiddelde aantal genres neemt ten opzichte van de afgelopen jaren ook bij de gecombineerde pakketten toe. De gemiddelde diversiteit daalt echter licht, deze was in 2016 nog 0,88. Dit komt doordat er minder zenders worden aangeboden in de pluspakketten en de kleinere pluspakketten van T-Mobile.

 

4. Diversiteit 2014-2017

Het onderzoek naar de diversiteit van televisiepakketten is in 2017 voor het vierde jaar op rij uitgevoerd. In het onderzoek komt een aantal trends ieder jaar terug. Zo worden in de digitale standaardpakketten steeds meer zenders aangeboden, terwijl de analoge pakketten hetzelfde blijven of minder zenders aanbieden. Daarnaast is het totale aantal pakketten vanaf 2015 ieder jaar dalende. Dit had in 2016 nog te maken met de fusie tussen UPC en Ziggo. In 2017 is het totaal aantal pakketten slechts licht gedaald ten opzichte van 2016, maar het was veel sterker gedaald wanneer het aanbod van T-Mobile er niet bij was gekomen. Met name plus- en betaalzenderpakketten worden dit jaar minder aangeboden. Het volledig verdwijnen van de zenders van HBO was hiervoor de belangrijkste factor.

Naast een toename van zenders komen er ook nieuwe vormen van distributie bij. Zo zijn KPN Play (vanaf 2016) en T-Mobile KNIPPR (vanaf 2017) diensten die louter via internet (‘Over The Top’) verkrijgbaar zijn. Daarnaast bieden deze pakketten, net als Tele2 Light, een stuk minder zenders aan dan de overige pakketten. Toch zijn grote standaardpakketten nog altijd de norm, distributie via kabel, DSL en glasvezel nog steeds leidend. KNIPPR biedt abonnees de mogelijkheid zelf zenders toe te voegen aan een beperkt standaardpakket, voor een vast tarief per zender. De kijker heeft hierdoor veel meer individuele keuze dan wanneer de aanbieder de volledige inhoud van het pakket bepaalt.

De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek door de jaren heen blijft echter de mate waarin zenders van verschillende genres over de standaardpakketten zijn verdeeld, gemeten aan de hand van de gemiddelde diversiteitsscore per standaardpakket. Deze score wordt berekend via de diversiteitsindex Simpson’s D, een score tussen 0 en 1 waarbij de maximale score van 1 wordt bereikt als alle zenders evenredig over de genres zijn verspreid. Deze diversiteitsscore steeg tussen 2014 en 2016 van 0,82 naar 0,83 en blijft in 2017 stabiel. Wanneer de diversiteit wordt gewogen naar het aantal abonnees per aanbieder, dan ligt die in 2017 zelfs op 0,85. Ook het aantal genres is al jaren stijgende, van gemiddeld 12,0 in 2014 naar 13,1 in 2017. De standaardpakketten kennen dus al jarenlang een hoge diversiteit aan zenders. Voorlopig wijst niets erop dat deze diversiteit snel minder zal worden.

 

 

Deel deze pagina