Diversiteit van televisiepakketten in 2016

Televisiepakketten hebben in 2016 een aantal veranderingen ondergaan ten opzichte van het vorige jaar. Met de fusie tussen Ziggo en UPC en de introductie van KPN Play en Tele2 Light heeft het aanbod van televisiepakketten een ander aanzicht gekregen. KPN en Tele2 bieden kleinere pakketten aan, waarmee ze inspelen op huidige ontwikkelingen in de markt waarbij keuzevrijheid en online-toepassingen centraal staan. Door het wegvallen van het aanbod van UPC worden aanmerkelijk minder televisiepakketten aangeboden. Toch hebben deze veranderingen geen grote invloed gehad op de gemiddelde diversiteit van zenders, het aantal genres of de variëteit in doellanden van zenders. De diversiteit neemt over alle pakketten gezien opnieuw iets toe ten opzichte van 2015.

Na het wegvallen van UPC zijn er in 2016 zes distributeurs overgebleven met meer dan 100.000 abonnees: CAIW, Delta, KPN, M7, Tele2 en Ziggo. Van deze partijen is het aanbod per dochteronderneming geanalyseerd, wat door de toevoeging van KPN Play heeft geleid tot twaalf onderzochte pakketaanbieders. Peildatum voor deze gegevens was 1 januari 2016. Binnen de dochterondernemingen is CAIW Cogas van naam veranderd en wordt nu aangeboden als CAIW Twente (en is zo ook geanalyseerd). Dochterondernemingen van KPN zijn dit jaar omwille van overzicht beschreven onder de algemene namen ITV en Glashart. In de methodische verantwoording in de bijlage is een beschrijving opgenomen van de gehanteerde onderzoeksmethode. Daarin wordt uitgebreider toegelicht welke zendertypen of formats opgenomen zijn in het onderzoek.

 

1. Pakketaanbieders

De twaalf onderzochte pakketaanbieders bieden in 2016 via zes verschillende netwerken samen 165 televisiepakketten aan. Dit zijn 24 pakketten minder dan in 2015. Het verschil komt met name door het wegvallen van de televisiepakketten van UPC, als gevolg van de fusie tussen UPC en Ziggo. Daarnaast is ook het M7 Online-aanbod via de ether verdwenen, dit is enkel nog via DSL en glasvezel te ontvangen. Een nieuwe toevoeging in 2016 is KPN Play. Dit pakket wordt online via OTT (Over The Top) aangeboden, waardoor er ten opzichte van eerdere jaren een zesde distributietechniek voor het aanbieden van televisiepakketten bij is gekomen. OTT-diensten zijn diensten die via breedband en over het open internet worden aangeboden.

 

4-1

Een standaardpakket is het goedkoopste pakket met programmakanalen dat tenminste moet worden afgenomen om via een aanbieder televisie te kunnen kijken. Onder pluspakketten worden de pakketten verstaan die tegen een aanvullende vergoeding worden doorgegeven. Betaalzenderpakketten betreffen de pakketten met abonneezenders, zoals Fox Sports of Film1. Van alle aangeboden pakketten is 3 procent een analoog standaardpakket, 12 procent een digitaal standaardpakket, 38 procent een pluspakket en 46 procent een betaalzenderpakket. Deze verhouding is sinds 2014 op minieme verschillen na gelijk gebleven. Het wegvallen van de UPC-pakketten heeft hier dus geen invloed op gehad. Analoge pakketten zijn sinds 2015 slechts aanvullend beschikbaar bij een digitaal standaardpakket.

Met het wegvallen van UPC zijn CAIW, Delta en Ziggo de enige overgebleven kabelaanbieders. KPN is met zowel Interactieve TV als Glashart nog steeds de grootste aanbieder op het glasvezelnetwerk, terwijl het daarnaast net als Tele2 nog steeds een pakket via de ether aanbiedt. M7 Online biedt geen pakket meer aan via de ether, maar verder is er bij de telecomaanbieders weinig veranderd. M7 Canal Digitaal blijft de enige aanbieder van digitale televisiepakketten via de satelliet.

Bij de pluspakketten valt met name op dat, los van het wegvallen van UPC, CAIW Twente er drie pluspakketten bij heeft gekregen, terwijl CAIW Albrandswaard er vijf minder heeft. Tele2 Basis is daarnaast een pluspakket geworden, Tele2 Light is nu het standaardpakket van Tele2. Het wegvallen van de Ziggo Sport1/Film1 combi is de enige verschuiving bij de in 2016 aangeboden betaalzenderpakketten.

4-2

In de 165 televisiepakketten die worden aangeboden zitten samen 279 televisiezenders.<a href=”#_ftn1″ name=”_ftnref1″>[1]</a> Dat zijn er meer dan vorig jaar. In 2016 zijn er 14 unieke zenders in de pakketten toegevoegd, waaronder BBC First, RTL Z, Spike en Retro Music TV. Er zijn echter ook 12 zenders die niet meer worden aangeboden waaronder enkele Turkse zenders, Mezzo Classic Jazz TV en Goed TV. Met The QYOU en Wild Hitz zijn er twee zenders bijgekomen die op hun televisiekanaal interactieve webcontent aanbieden.

Het grootste verschil ten opzichte van eerdere jaren is de toevoeging van nog meer HD-simulcastzenders. Op deze zenders worden exact dezelfde programma’s uitgezonden als op de ‘oorspronkelijke zender’, maar dan in hogere beeldkwaliteit (‘high definition’). In de pakketten van 2016 zijn er 13 HD-simulcastzenders bijgekomen, terwijl er slechts 2 zijn afgevallen. De nieuw toegevoegde zenders BBC First, Fox Sports International 6 en RTL Z hebben een HD-simulcastzender, maar ook onder andere Disney Channel Nederland, Food Network, Mezzo en SBS9 behoren tot dit rijtje.

4-32. Standaardpakketten

De onderzochte analoge en digitale standaardpakketten van 2016 bestaan uit 113 unieke zenders. Dit zijn er opnieuw meer dan in het jaar ervoor, in dit geval 7 meer. Van deze 113 zenders zitten er 16 in alle standaardpakketten: NPO 1, 2 en 3, RTL 4, 5, 7 en 8, SBS6, Net5, Veronica, Comedy Central, Discovery Channel, Disney XD, National Geographic, Nickelodeon en TLC. De zenders Een, Canvas, Eurosport en MTV Netherlands waren in 2015 nog onderdeel van alle standaardpakketten, maar in 2016 niet meer. Dit heeft te maken met de introductie van KPN Play en Tele2 Light, die een stuk minder zenders in hun standaardpakketten hebben dan gemiddeld.<a href=”#_ftn2″ name=”_ftnref2″>[2]</a>Door de introductie van KPN Play horen HBO, HBO 2 en HBO 3 nu wel bij de zenders in de standaardpakketten.

 

Zenders en doellanden

De hoeveelheid zenders die per televisiepakket wordt aangeboden loopt nog steeds erg uiteen. De analoge pakketten bieden steeds minder zenders aan, bij de digitale pakketten zijn er per pakket zowel stijgingen als dalingen. Slechts bij de standaardpakketten van Tele2 en Ziggo zijn grote veranderingen in het aantal zenders te zien, door al eerder genoemde redenen. Deze veranderingen zorgen er wel voor dat Tele2 en Ziggo met respectievelijk 21 en 58 zenders in 2016 het kleinste en grootste digitale standaardpakket aanbieden. Ziggo is overigens gedeeld de grootste aanbieder, ook Canal Digitaal van M7 biedt 58 zenders aan. In voorgaande jaren had KPN Glashart nog het grootste digitale standaardpakket. KPN Glashart biedt met 36 zenders wel nog steeds de meeste zenders aan binnen de analoge standaardpakketten, Ziggo de minste met 22 zenders.

4-4

In onderstaande tabel is te zien op welke doellanden de aangeboden zenders hoofdzakelijk zijn gericht. Van de 113 zenders zijn er 62 op Nederland gericht (54,9 procent). Dit is net als in 2015 een daling ten opzichte van het vorige jaar, al is de daling dit jaar een stuk minder (In 2014 59 procent, in 2015 55,7 procent).

4-5

Naast Nederland zijn er nog 14 andere doellanden waar zenders in de standaardpakketten op gericht zijn. Turkije is ten opzichte van 2015 afgevallen, terwijl er zenders gericht op Tsjechië, Australië en de Verenigde Staten zijn bijgekomen. Dit is net als vorig jaar een behoorlijke uitbreiding qua aantal doellanden. Door toevoeging van The QYou, Spike TV en CCTV News zijn er daarnaast vooral op het Verenigd Koninkrijk gerichte zenders bijgekomen, hierdoor stijgt ook het aandeel van commercieel ten opzichte van publiek. Bij zenders gericht op Duitsland en Nederland valt op dat er procentueel steeds meer commerciële en steeds minder publieke zenders worden aangeboden.

In onderstaande tabel is te zien hoe de doellanden per pakket gemiddeld zijn vertegenwoordigd in de standaardpakketten. Bij de digitale standaardpakketten is slechts bij het Nederlandse aandeel met een lichte stijging een significant verschil ten opzichte van eerdere jaren te zien. M7 Online en Canal Digitaal zijn de meest internationale digitale pakketten. Waar er bij de digitale standaardpakketten steeds meer doellanden bijkomen, zijn bij de analoge standaardpakketten zenders die gericht zijn op Italië en Europa (gratis satelliet) niet langer beschikbaar. Ook daalt bij de analoge standaardpakketten het gemiddelde aandeel per pakket van verschillende doellanden, terwijl dat van Nederland ook daar stijgt. Digitale standaardpakketten worden internationaal dus steeds diverser.

4-6

Exclusief en overlappend zenderaanbod

De trend dat het verschil in zenderaanbod tussen analoge en digitale standaardpakketten steeds groter wordt heeft zich in 2016 ook doorgezet: van de 113 zenders worden er 73 enkel digitaal aangeboden en is er geen zender die enkel analoog wordt aangeboden. Ten opzichte van 2015 is het gemiddeld aantal zenders in een digitaal standaardpakket opnieuw gestegen en bij de analoge standaardpakketten gedaald. Een digitaal standaardpakket kent in 2016 gemiddeld 45,2 zenders, een analoog standaardpakket 28,6 zenders, terwijl er gerekend over alle standaardpakketten gemiddeld 41,8 zenders in een pakket opgenomen zijn.

4-7

In onderstaande tabel is de gemiddelde overlap van zenders die in twee of meer digitale standaardpakketten worden doorgegeven te zien. Deze overlap is met een gemiddelde van 31,2 zenders en 71,6 procent gemiddelde overlap afgenomen ten opzichte van 2015, terwijl er vorig jaar nog sprake was van een stijging. Dit kan opnieuw worden verklaard door de veranderingen bij Ziggo (groter aantal unieke zenders waardoor procentueel minder overlap) en de introductie van KPN Play en Tele2 Light (kleinere pakketten waardoor gemiddelde overlap in zenders lager is). Nog steeds is het zo dat hoe meer zenders in een pakket worden aangeboden, hoe meer dit pakket zich van de rest onderscheidt. De gemiddelde overlap van de grootste televisiepakketten (Ziggo en Canal Digitaal) met andere televisiepakketten is respectievelijk 61,8 en 52,3 procent, terwijl de overlap van KPN Play en Tele2 Light respectievelijk 78,7 en 97,9 procent is. Het gros van de pakketten heeft een overlap van ongeveer 2 op de 3 zenders.

 

4-8

Diversiteit van genres

Voor het classificeren van de verschillende genres van de televisiezenders is gebruik gemaakt van Mavise, de database van het European Audiovisual Observatory. Er zijn in 2016 geen nieuwe genres in de standaardpakketten bijgekomen, nog steeds zijn van 18 verschillende genres zenders opgenomen. Er is ook geen sprake van grote veranderingen in de verdeling van de genres.

Algemene zenders worden met gemiddeld 30,2 procent nog steeds veruit het meest in de digitale standaardpakketten opgenomen. Hoewel veel verschillende muziekzenders worden aangeboden, is het aandeel van amusementszenders met 17,1 procent nog steeds een stuk groter. Muziekzenders hebben een vergelijkbaar aandeel als nieuws- en kinderzenders, rond de 9 procent. De overige genres hebben allemaal een nog kleiner aandeel in de standaardpakketten.

Er zijn 5 genres die in alle standaardpakketten voorkomen: algemeen, amusement, kinderen, documentaire en leefstijl. Het genre muziek komt alleen bij Tele2 Light niet voor en Tele2 Light en KPN Play bieden geen sportzenders. Het genre fictie komt wel in alle digitale standaardpakketten voor, maar in de analoge standaardpakketten slechts bij KPN Glashart met de zender FOX.

4-9

De digitale standaardpakketten bevatten in 2016 gemiddeld 45,2 zenders. Dit is opnieuw een stijging ten opzichte van vorig jaar, waarmee de trend van steeds meer zenders in de pakketten over de afgelopen jaren wordt voorgezet. Ook het gemiddeld aantal genres per pakket is weer iets gestegen. Het digitale standaardpakket van Ziggo biedt de grootste diversiteit aan genres. Van de in totaal 18 genres die in de standaardpakketten voorkomen zijn er 16 in het pakket van Ziggo aanwezig. KPN Interactieve TV, KPN Glashart en CAIW Albrandswaard hebben 15 verschillende genres in hun digitale standaardpakket. Tele2 Light en KPN Play vallen ook hier uit de toon, met respectievelijk 7 en 8 genres.

Om de mate van diversiteit binnen een pakket statistisch te onderbouwen, is gebruik gemaakt van de diversiteitsindex Simpson’s D. Deze index wordt gebruikt om de spreiding van de genres over de zenders in een pakket te berekenen. Volgens de index zouden bij een waarde van 1 alle aangeboden zenders evenredig over de genres verspreid zijn en is de diversiteit optimaal. De diversiteitsscore is in 2016 licht omhoog gegaan, van 0,82 naar 0,83, ten opzichte van 2015. Waar het aanbod in 2014 en 2015 al divers genoemd kon worden, is dit in 2016 dus nog iets verbeterd. Dit gebeurde ondanks de toevoeging van Tele2 Light, wat met een diversiteitsscore van 0,73 zeer uit de toon valt. Los van de daarnaast traditioneel kleine ether-pakketten, ligt de diversiteitsscore van de overige pakketten tussen de 0,82 en de 0,87 dicht bij elkaar. Bijna alle digitale standaardpakketten zijn dus behoorlijk divers te noemen, er zijn geen absolute uitschieters. De lichte verhoging van de diversiteit komt dan ook niet door nieuw toegevoegde pakketten, maar met name doordat een groot deel van de al bestaande aanbieders steeds meer zenders en diversiteit in hun pakket opnemen.

4-10

Met een gemiddelde Simpson’s D van 0.76 hebben de analoge standaardpakketten ook nog steeds een goede diversiteitsscore. In de analoge standaardpakketten is de diversiteit in 2016 zelfs toegenomen, waar er in 2015 nog sprake was van een daling (tabel 4.11). Deze verandering komt door het pakket van KPN Glashart, dat enkele zenders minder, maar wel 1 genre meer aanbiedt dan in het vorige jaar. Dit pakket is met een Simpson’s D van 0,82 binnen de analoge standaardpakketten een uitschieter.

4-11

In onderstaande figuur wordt de verklaring voor de hogere diversiteit in 2016 bevestigd. In deze figuur is het aantal genres dat in een analoog of digitaal standaardpakket wordt doorgegeven afgezet tegen het aantal zenders waaruit het pakket bestaat. Ook in 2016 is het zo dat er een sterk positief verband bestaat tussen de hoeveelheid zenders en de genrediversiteit binnen de pakketten. Hoe meer zenders er in een pakket worden opgenomen, hoe hoger de diversiteitsscore binnen het pakket is. Het feit dat er in 2016 per pakket gemiddeld meer zenders doorgegeven worden, lijkt dan ook de verklaring te zijn voor de lichte verhoging van de diversiteitsscore.

5-1-zenders-versus-genres

Zenderaanbieders

In onderstaande tabel zijn de verschillende zenderaanbieders te zien die eigenaar zijn van minstens vier in de standaardpakketten aangeboden zenders. In 2016 is zenderaanbieder Time Warner Inc. aan deze lijst toegevoegd. Dit heeft te maken met de toevoeging van de HBO-zenders dankzij het pakket van KPN Play, waardoor ook Cartoon Netwerk en CCN International nu in deze lijst (kolom 2) voorkomen. Daarnaast zijn met CCTV News bij 21st Century Fox en Nick Jr. bij MTV Networks nog twee nieuwe zenders aan de lijst toegevoegd. NPO Zappelin en NPO 101 worden in 2016 niet meer in het standaardpakket opgenomen en staan dus niet meer bij de NPO in de lijst. In het totaal aantal zenderaanbieders en licentiehouders zijn geen noemenswaardige verschuivingen opgetreden ten opzichte van 2015. De positie van de grote zenderaanbieders is slechts licht gewijzigd door toevoeging van de HBO-zenders.

4-12

Het gemiddeld aantal zenders en genres in de digitale standaardpakketten blijft dus jaarlijks stijgen. Het verplicht minimum aantal van 30 zenders wordt op een enkele uitzondering na ruimschoots overtroffen en veel verschillende genres zijn in de pakketten vertegenwoordigd. Waar de gemiddelde diversiteitsscore van de meeste standaardpakketten dicht bij elkaar ligt, ziet dit er mogelijk anders uit wanneer ook de pluspakketten van de verschillende aanbieders worden meegerekend. Vandaar dat ook de pluspakketten interessant zijn om te analyseren. De vraag die hierbij centraal staat is: in welke mate neemt de genrediversiteit van het televisieaanbod toe wanneer men bovenop een standaardpakket één of meer pluspakketten afneemt?

 

3. Pluspakketten

De onderzochte aanbieders bieden in 2016 samen 63 pluspakketten aan. Dit zijn er 12 minder dan in 2015 en dit heeft met name te maken met het wegvallen van de pakketten van UPC. In deze pluspakketten zitten net als in 2015 201 zenders en 18 genres. Er worden 92 zenders in aangeboden die in geen enkel standaardpakket zitten. Dit is ten opzichte van eerdere jaren wel een daling, in 2015 waren het er 97, in 2014 nog 117. Onderstaande tabel toont het aantal extra zenders die in de pluspakketten zijn opgenomen. Extra HD-simulcast zenders zijn in deze tabel niet meer weergegeven, aangezien het aantal pluspakketten dat deze zenders nog als extra aanbiedt miniem is. Het is in de loop der jaren gebruikelijk geworden dat aangeboden HD-zenders in het standaardpakket zitten, soms zelfs als stand-alone (enkel de HD-zender en niet de SD).

In de meeste pluspakketten worden enkel extra zenders aangeboden als toevoeging op het standaardpakket. Bij enkele pluspakketten worden ook extra technische mogelijkheden aangeboden zoals live pauzeren, opnemen of uitzending gemist. Het aantal pluspakketten per aanbieder is nog steeds zeer verschillend. Delta, Tele2 en M7 bieden slechts 2 of 3 pluspakketten aan, terwijl KPN en Ziggo er 5 of 6 aanbieden. Caiway biedt de meeste pluspakketten met een maximum van 10. In vergelijking met 2015 hebben Delta en Tele2 dit jaar een Erotiek pakket toegevoegd aan de mogelijkheden. Caiway Twente heeft 3 Alles in 1 pakketten toegevoegd en Ziggo Plus en Ziggo Extra zijn sinds de samenvoeging met UPC één pakket onder de naam Ziggo Royaal. Naast de pakketten van UPC zijn er ook bij Caiway Albrandswaard en KPN enkele pluspakketten verdwenen.

De meeste genres binnen de pluspakketten zitten in het pakket van Caiway Extra, in totaal 16. Het nieuwe pluspakket Ziggo Royaal komt hier met 14 verschillende genres bij in de buurt. Grote veranderingen op het gebied van genres zijn er bij de pluspakketten niet. In de pluspakketten is het genre algemeen, net als in voorgaande jaren, het meest aanwezig, gevolgd door muziek, amusement en kinderen. Er is ook in 2016 geen genre dat enkel in de pluspakketten voorkomt.

4-13

Om een goed beeld te krijgen van de toegevoegde waarde van de pluspakketten voor de diversiteit van genres in het televisieaanbod, zijn de ‘algemene’ pluspakketten geanalyseerd waarin een variëteit aan zenders is opgenomen, zoals het pakket Plus van Tele2 of Delta Buitenland. Wanneer de zenders uit een standaardpakket worden opgeteld bij die uit een algemeen pluspakket van dezelfde aanbieder, ontstaat er een totaaloverzicht, wat te zien is in onderstaande figuur. Het totaal aantal genres is daarin afgezet tegen het totale aantal zenders waaruit een standaardpakket inclusief pluspakket bestaat. Hieruit blijkt dat er nog steeds een positief verband is tussen de omvang van een gecombineerd pakket en het aantal genres. Behalve Tele2 bieden alle combinaties meer dan 13 verschillende soorten genres aan. Het pakket van Ziggo Royaal biedt zowel de meeste zenders (117) als de meeste genres (18) aan. Het Tele2 Basispakket biedt zowel de minste zenders (36, gevolgd door Tele2 Plus met 45) als de minste verschillende genres aan (11).

5-2-zenders-versus-genres

 

Als laatste wordt ook nog de diversiteit bij zogenoemde gecombineerde pakketten geanalyseerd aan de hand van de volgende vraag: neemt de diversiteit van het tv-aanbod toe wanneer een standaardpakket wordt gecombineerd met een ‘algemeen’ pluspakket? In onderstaande tabel zijn het aantal genres en de diversiteitsscores te zien van een standaardpakket afgezet tegen dezelfde score berekend over de combinatie van het standaard- met een pluspakket. Bij alle pakketten is de Simpson’s D van de gecombineerde pakketten hoger dan de Simpson’s D van de standaardpakketten, met als uitzondering het buitenlandpakket van Delta. Hierin zit een groot aantal algemene buitenlandse zenders, waardoor de diversiteit ietwat omlaag gaat. De gemiddelde diversiteitsscore neemt toe van 0,83 tot 0,88. De grootste vooruitgang is te zien bij de pluspakketten van Tele2, omdat deze een lage diversiteitsscore in het standaardpakket heeft, de kleinste vooruitgang is er bij de glaspakketten van Caiway. Het gemiddeld aantal genres stijgt van 12,5 bij de standaardpakketten naar 14,7 bij de gecombineerde pakketten.

In vergelijking met eerdere jaren is de score van alle gecombineerde pakketten in 2016 licht gestegen van 0,87 naar 0,88. Dit geldt ook voor het gemiddeld aantal genres 14,6 naar 14,7. Ook wanneer de standaardpakketten worden aangevuld met pluspakketten is dus de trend te zien dat het aantal genres en de diversiteit in 2016 zijn toegenomen ten opzichte van eerdere jaren.

4-14

 

Televisieaanbod 2014-2016

Met de gegevens van 2014, 2015 en 2016 beschikbaar kan een goede vergelijking gemaakt worden van het televisieaanbod van de afgelopen jaren, sinds invoering van de nieuwe Mediawet die onder andere als doel had de diversiteit binnen televisiepakketten te waarborgen. Op gebied van aanbieders en distributie is in de afgelopen jaren behoorlijk wat gewijzigd. De pakketten van M7 Online deden hun intrede, terwijl UPC door de fusie met Ziggo verdween. Daarnaast worden in de meeste digitale standaardpakketten steeds meer zenders aangeboden, terwijl de analoge pakketten steeds kleiner worden. In 2014 werden in de digitale standaardpakketten gemiddeld 43,1 unieke zenders aangeboden en in 2016 45,2, terwijl dit gemiddelde voor analoge standaardpakketten respectievelijk 29,0 en 28,6 was. Analoge standaardpakketten zijn sinds 2015 ook niet meer los verkrijgbaar. Andere vormen van distributie zoals glasvezel (steeds meer pakketten) en OTT (recent geïntroduceerd) zijn juist in opkomst.

De diversiteit van de televisiepakketten is sinds 2014 ondanks deze veranderingen goed op peil gebleven. Er zijn sinds 2014 geen nieuwe genres aan het aanbod toegevoegd, maar wel is binnen de televisiepakketten zowel het aantal genres als de diversiteit van genres licht gestegen. Waar digitale televisiepakketten in 2014 en 2015 al divers waren, zijn ze in 2016 alleen nog maar meer divers geworden. De gemiddelde diversiteitsscore van de digitale standaardpakketten steeg tussen 2014 en 2016 van 0,82 naar 0,83, het aantal genres steeg van 12,0 naar 12,5. Binnen de analoge standaardpakketten bleef de diversiteitscore gelijk, terwijl het aantal genres steeg van 8,8 naar 9,2. Ook met aanvulling van de pluspakketten is de algehele diversiteit lichtelijk gestegen.

Deze trend is waarneembaar ondanks de toevoeging van de kleinere standaardpakketten KPN Play en Tele2 Light. Deze twee pakketten nemen respectievelijk slechts 24 en 21 ‘gewone’ zenders in hun pakket op en vullen deze aan met regionale zenders. De diversiteit van deze pakketten ligt hierdoor wat lager, maar dit heeft geen daling in de algehele diversiteit van het aanbod tot gevolg gehad. De toevoeging van deze kleinere pakketten in 2016 staat in contrast met de trend van de afgelopen jaren waarin televisiepakketten steeds groter en steeds meer divers worden. Wel sluit deze toevoeging aan bij de technologische ontwikkelingen waarbij steeds meer aanbod via online kanalen beschikbaar wordt en bij de discussies die de afgelopen jaren gaande zijn over een kleiner standaardaanbod en meer keuzevrijheid voor kijkers.

 

[1] Lokale en regionale zenders zijn hierbij niet meegerekend.
[2] KPN Play heeft een ontheffing en hoeft niet te voldoen aan het minimum van 30 zenders, Tele2 Light vult haar 21 zenders aan met regionale zenders om aan het minimum van 30 zenders te voldoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina