Wettelijke verankering

Tijdelijke wet mediaconcentraties

Op 13 juni 2007 is de Tijdelijke wet mediaconcentraties (Twm) samen met de bijbehorende Algemene maatregel van bestuur (Amvb), in werking getreden.

De sinds 2001 bestaande Monitor Mediaconcentraties van het Commissariaat voor de Media heeft in artikel 8 van deze wet een juridische basis gekregen. De Mediamonitor vormt op zijn beurt het fundament voor de in artikel 9 van de wet geregelde taak van het Commissariaat om de Nederlandse Mededingingsautoriteit te adviseren bij voorgenomen concentraties op de dagbladen-, televisie- en radiomarkt.

Bedrijven mogen op grond van de Twm over niet meer dan 35 procent op de dagbladenmarkt beschikken. Aanvullend mogen bedrijven over niet meer dan 90 procent op twee of drie van de volgende markten samen beschikken: de dagbladenmarkt, de televisiemarkt en radiomarkt. De gezamenlijke markt telt in dit geval op tot 300 procent.

In het geval van een melding van een mediaconcentratie bij de NMa dienen de betrokken partijen op grond van de Amvb bij de Twm een ‘inventariserend onderzoek’ van de dagbladenmarkt en/of een ‘representatief onderzoek’ van de radio- en televisiemarkt te overleggen. Op deze website zijn de actuele marktaandelen voor de drie genoemde gebruikersmarkten te raadplegen.

Het Commissariaat neemt hierbij marktonderzoek van de dagblad-, televisie- en radiosector zelf als vertrekpunt voor zijn uit te brengen advies, Het betreft hier onderzoek van het Instituut voor Media Auditing (HOI) voor de dagbladenmarkt, van de Stichting KijkOnderzoek (SKO) voor de televisiemarkt en van RAB/Intomart GfK voor de radiomarkt.

De eisen die aan de vaststelling van de gebruikersmarkten door de wet worden gesteld laten echter ruimte voor partijen om met eigen onderzoek te komen.

Eind 2009 wordt besloten de Tijdelijke wet mediaconcentraties met twee jaar te verlengen.

In december 2010 laat de minister weten de Tijdelijke wet mediaconcentraties per 1 januari 2011 te beëindigen.

 

Mediawet

In 2012 wordt besloten de Mediamonitor een wettelijke basis te geven in de Mediawet:

Artikel 7.21

1. Het Commissariaat is belast met het onderzoek naar ontwikkelingen ten aanzien van concentraties en financieel-economische omstandigheden op de nationale en internationale mediamarkten en de gevolgen daarvan voor de pluriformiteit en onafhankelijkheid van de informatievoorziening.

2. Het Commissariaat rapporteert jaarlijks over zijn bevindingen aan Onze Minister.

3. Het Commissariaat maakt zijn bevindingen openbaar, met uitzondering van gegevens die naar hun aard vertrouwelijk zijn.

Deel deze pagina