Televisie à la carte (2016)

Methodische verantwoording

Onderzoek 1: Wat wil de kijker?

 

Uitvoering en populatie

Om antwoord te geven op de vraag wat de Nederlandse kijker vindt van het invoeren van een à la carte menu, is een set van vier vragen ontwikkeld die geïmplementeerd zijn in de vragenlijst van het jaarlijkse onderzoek naar de tevredenheid met televisiepakketten. Dit onderzoek is tussen 8 en 28 februari 2016 door onderzoeksbureau GfK middels een enquête uitgevoerd onder respondenten uit het GfK Online Panel, aangevuld door een kleine groep respondenten die telefonisch zijn benaderd. Het panel bestond uit een representatieve vertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder. Er hebben 2010 respondenten aan het onderzoek meegewerkt. De vragenlijst is door het Commissariaat in afstemming met zowel het GfK als OCW opgesteld.

Voor het onderzoek naar wat kijkers vinden van een à la carte menu op vrijwillige basis voor de pakketaanbieder, is voor een eenvoudige invulling van “vinden” gekozen. Deze invulling houdt geen rekening met achterliggende redenen, wettelijke voorwaarden zoals must carry en businessmodellen, maar legt enkel vast wat de spontane wens van de kijker is. De vier vragen over het à la carte menu zijn aan alle respondenten voorgelegd die een abonnement op een televisiepakket hebben (n=1749).

 

Vragenlijst

De vier vragen over het à la carte menu die aan de respondenten zijn gesteld zijn als opgesteld:

  • Vraag 1:

U ontvangt nu een selectie televisiezenders in uw huidige tv-abonnement. Stel, u mag zelf kiezen welke zenders u in uw tv-abonnement opneemt, zou u dit dan willen?

De antwoordcategorieën bij deze vraag waren “ja”, “nee”, “het maakt mij niet uit” en “weet niet”. Enkel aan de respondenten die “ja” of “maakt mij niet uit” invulden zijn vervolgens ook de vervolgvragen voorgelegd. Het doel van de eerste vraag was dan ook om een indicatie te krijgen of een respondent überhaupt zelf wil kiezen.

Een à la carte menu bestaat in Nederland momenteel nog niet. Om een indicatie te krijgen wat voor zenders de kijker in zijn pakket zou opnemen wanneer dit wel een mogelijkheid is, is de respondenten gevraagd dit zo concreet mogelijk in te vullen. Dit gebeurde aan de hand van de volgende vraag:

  • Vraag 2:

Stel, u mag zelf het televisiepakket samenstellen. Welke van de onderstaande zenders zou u dan in dit pakket willen?

Aan de respondenten zijn 79 afzonderlijke zenders met concrete zendernamen voorgelegd en gevraagd of ze de titel in hun pakket willen hebben. De lokale omroepen zijn niet per titel gevraagd, maar als categorie “lokale publieke televisie uit stad/streek”. Aanvullend konden de respondenten nog tot vijf zenders noemen die niet op de lijst stonden, maar die ze wel graag willen opnemen in hun pakket. Dit was een compromis om te waarborgen dat belangrijke zenders aanvullend konden worden genoemd. Als iemand op de open vraag geen zender maar alleen een genre noemde (sport, Franse, Duitse, erotiek zenders), dan is dit niet geanalyseerd. Het aantal van de genoemde zenders die buiten beschouwing bleven was met gemiddeld 0,17 zenders per respondent beperkt.

Onderzoek laat zien dat het zelf kiezen van zenders niet noodzakelijk betekent dat het pakket goedkoper wordt en dat de kosten zelfs mogelijk zouden kunnen oplopen. Daarom is in de derde vraag aan de respondent voorgelegd wat ze voor een à la carte menu zouden willen betalen:

  • Vraag 3:

Wat zou u voor het pakket dat u net heeft ‘samengesteld’ willen betalen, ten opzichte van uw huidige abonnement?

Aangezien het zonder verdiepend onderzoek niet mogelijk was een realistische prijs per kanaal te bepalen, is ervoor gekozen om in de antwoordcategorieën te laten opnemen of de respondent bereid was alleen minder, evenveel of mogelijk zelfs meer voor het gekozen pakket te betalen. Deze keus is ook gemaakt om de respondent bij het kiezen van zijn pakket niet meteen al te laten afschrikken door een bepaalde prijs per zender.

Leden van de VVD-fractie in de Tweede Kamer hebben gevraagd of het onderzoek specifiek in kan gaan op de mogelijkheden van een à la carte menu alleen voor mobiele apparatuur. Op verzoek van de staatssecretaris is daarom ook deze optie in de vragenlijst opgenomen door middel van een vierde vraag:

  • Vraag 4:

Zou u het pakket dat u net heeft ‘samengesteld’ ook willen als het alleen voor het kijken op mobiele apparaten (bijvoorbeeld smartphone of tablet) beschikbaar is?

Bij deze vraag waren de antwoordcategorieën “ja”, “misschien”, “nee” en “weet niet”.

Klik hier voor de volledige vragenlijst.

 

Analyse

Aangezien de vier vragen onderdeel uitmaakten van een algeheel onderzoek naar de tevredenheid van de kijker met televisiepakketten, konden de antwoorden op de vragen over het à la carte menu vergeleken worden met de antwoorden die de respondenten gaven over de tevredenheid die ze hebben met hun huidige televisieaanbod. Ook konden de resultaten vergeleken worden met de diversiteit van de huidige televisiepakketten, aan de hand van het onderzoek naar diversiteit wat jaarlijks door het Commissariaat wordt uitgevoerd. Hierdoor konden de resultaten van de vragen over het à la carte menu ten eerste afgezet worden tegen de algemene tevredenheid van de respondenten over het huidige televisieaanbod en verschillen tussen bepaalde groepen binnen de populatie van de respondenten. Daarnaast kon aan de hand van het door de respondent zelf gekozen pakket bekeken worden wat voor mogelijke gevolgen het invoeren van een à la carte menu zou kunnen hebben voor het aantal zenders, de diversiteit, de wettelijke verplichtingen en de prijs van televisiepakketten. Zo is niet alleen de interesse van de kijker voor à la carte televisie geanalyseerd, maar zijn ook verklaringen gegeven voor deze interesse van de kijker en welke mogelijke gevolgen dit zou kunnen hebben.

Het analyseren van de resultaten is binnen het Commissariaat gebeurd met het statistische computerprogramma SPSS. Naast een aantal bivariate analyses is een regressieanalyse uitgevoerd om aan te tonen in hoeverre deze variabelen ertoe bijdragen dat een kijker zijn pakket zelf wil samenstellen. Hiervoor is een dichotome variabele gemaakt met de waarde 1 als de respondent aangeeft zelf zijn pakket samen te willen stellen en de waarde 0 als de respondent aangeeft dat hij het niet weet, het hem niet uit maakt of dat hij zijn televisiepakket niet samen wil stellen. Aan de hand van de gestandaardiseerde regressie coëfficiënt Beta kon worden bekeken wat de invloed van een bepaalde variabele is op de interesse van de respondent voor à la carte televisie.

 

Onderzoek 2: À la carte televisie in het buitenland

Bij de opzet van het onderzoek is aan de hand van desk research als eerste besloten om het onderzoek te richten op landen binnen Europa. Landen buiten Europa zijn qua televisieaanbod namelijk moeilijk te vergelijken met Nederland. Televisiepakketten bestaan in deze landen over het algemeen uit een veel groter aantal zenders. In Canada is het invoeren van een (kleiner) basispakket bijvoorbeeld al een enorme stap vooruit en ook in de Verenigde Staten is het gebruikelijk enorme televisiepakketten aan te bieden. Must carry zenders spelen hierbij over het algemeen helemaal geen rol. De Europese landen zijn vanwege de aanwezigheid van publieke omroepen en algemeen geldende mediaregels in heel Europa (waaronder must carry) beter vergelijkbaar. Ook is het aanbieden van kleinere televisiepakketten in Europa veel gebruikelijker.

Om een eerste indruk te krijgen van waar à la carte televisie in Europa voorkomt is gebruik gemaakt van het EPRA-netwerk. EPRA is het European Platform of Regulatory Authorities, waar informatie wordt uitgewisseld tussen de verschillende toezichthouders op het gebied van media binnen Europa. Binnen dit EPRA-netwerk is een survey uitgezet waarin een aantal vragen werden gesteld over de manier van aanbieden van televisiezenders en de mogelijkheden en de vorm à la carte televisie in het betreffende land. Dit survey had een exploratief karakter en is uiteindelijk door toezichthouders van 13 verschillende landen ingevuld.

Aan de hand van de resultaten van de survey, persoonlijk mailcontact met toezichthouders van verschillende landen en onze eigen desk research is vervolgens een selectie gemaakt van Europese landen waarop het onderzoek is toegespitst. In de selectie zijn als eerste de Scandinavische landen Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden opgenomen, aangezien we een indicatie hadden dat daar televisie à la carte wordt aangeboden. Vervolgens zijn de Nederland omliggende landen België, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk opgenomen volgens het principe van most similar. Ten slotte zijn ter contrast de Europese landen Polen, Italië en Spanje opgenomen, omdat hier nog weinig informatie op het gebied van televisie à la carte over beschikbaar was.

Daarnaast kwam uit de verkregen informatie van het EPRA-netwerk naar voren dat à la carte televisie niet in ieder land dezelfde betekenis heeft en in verschillende landen op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Voor een completer beeld en voor een verificatie van de geleverde informatie is daarom besloten om niet alleen per geselecteerd land in kaart te brengen of een mogelijke vorm van à la carte televisie wordt aangeboden, maar om per land ook de vorm waarop een aantal grote pakketaanbieders überhaupt televisiepakketten aanbieden te analyseren. De pakketaanbieders zijn geselecteerd aan de hand van informatie van het European Audiovisual Observatory (EAO).[1]

Per pakketaanbieder is onderzocht in welke vorm televisiezenders door klanten kunnen worden ontvangen en of er binnen deze vorm sprake was van een à la carte menu. Dit is gebeurd door op de websites van de pakketaanbieders te kijken via welk vorm televisiezenders- en pakketten worden aangeboden en hoeveel zenders er minimaal in het pakket waren opgenomen. Ook is door informatie van het EAO nagegaan via welke distributievorm de zenders worden aangeboden. Deze data zijn uitgewerkt en vervolgens opgenomen in de tabellen zoals die te zien zijn in paragraaf 3.3.

 

Bronnenlijst

Definitie en achtergrond

KPN (2016). Overal TV en HBO in één app. Geraadpleegd via: https://www.playvankpn.nl/home.htm

PMR (16 januari 2016). Poles keen on a la carte pay TV. Geraadpleegd via: http://www.ceeitandtelecom.com/news/258095/poles-keen-on-a-la-carte-pay-tv

Sørensen, D. (2013). Bundling in the television market. Geraadpleegd via: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/169863/Sorensen_2013.pdf?sequence=1

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juni 2013, Tweede Kamer, vergaderjaar 2012/2013, 33426, nr. 21. Geraadpleegd via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33426-21.html

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2015, Tweede Kamer, vergaderjaar 2014/2015, referentienummer 737381. Geraadpleegd via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/06/22/kamerbrief-over-uitvoering-motie-a-la-carte-menu-voor-televisiezenders

Tele2 (2015). TV Light, het tv-pakket zonder vetrandjes. Geraadpleegd via: https://www.tele2.nl/newsroom/2015/tv-light-het-tv-pakket-zonder-vetrandjes/

Telecomasia (11 mei 2015). Over 40% of viewers want a la carte TV. Geraadpleegd via: http://www.telecomasia.net/content/over-40-viewers-want-la-carte-tv

TotaalTV (9 juni 2016). Nieuw online TV-dienst KNIPPR landelijk beschikbaar. Geraadpleegd via: http://www.totaaltv.nl/nieuws/23268/nieuwe-online-tv-dienst-knippr-landelijk-beschikbaar.html

VOX (26 januari 2016). Costs and benefits of cable TV á la carte. Geraadpleegd via: http://voxeu.org/article/costs-and-benefits-cable-tv-la-carte

USA Today (12 februari 2006). Push for ‘a la carte’ cable picks up steam. Geraadpleegd via: http://usatoday30.usatoday.com/money/media/2006-02-12-martin-usat_x.htm

 

À la carte televisie in het buitenland

AV Club (8 december 2015). Wait, is Amazon Prime offering a la carte cable service? Geraadpleegd via: http://www.avclub.com/article/wait-amazon-prime-offering-la-carte-cable-service-229473

CBC News (19 maart 2015). CRTC rules cable companies must offer pick-and-pay channels, $25 basic package. Geraadpleegd via: http://www.cbc.ca/news/politics/crtc-rules-cable-companies-must-offer-pick-and-pay-channels-25-basic-package-1.3001370

European Audiovisual Observatory (2014). Yearbook. Television, cinema, video and on-demand audiovisual services in 38 European States, volume 1.

European Audiovisual Observatory (Mei 2015). Must-carry: Renaissance or Reformation? Geraadpleegd via: http://www.obs.coe.int/documents/205595/264635/Iris_plus_2012-5_EN_(cover%2Btext_).pdf/6ac0a27d-3ed9-45f1-a6b7-c8b3433dc5a5

Fool (17 september 2014). Verizon is Determined to Make a La Carte Cable a Reality. Geraadpleegd via: http://www.fool.com/investing/general/2014/09/17/verizon-is-determined-to-make-a-la-carte-cable-a-r.aspx

Magine TV. Geraadpleegd via: https://de.magine.com/35

The Hindu (4 september 2007). Broadcasters must offer all channels. Geraadpleegd via: http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/article1904921.ece

Tweakers (17 december 2014). Base stopt met triple-play-pakket Snow. Geraadpleegd via: https://tweakers.net/nieuws/100319/base-stopt-met-triple-play-pakket-snow.html

Variety (23 juli 2013). John McCain’s A La Carte Cable Bill Gains a Co-Sponsor. Geraadpleegd via: http://variety.com/2013/biz/news/john-mccains-cable-bill-1200566913/

 

Websites pakketaanbieders

België

Belgacom (2016). Geraadpleegd via: http://www.proximus.be/nl/id_cr_tvsub/particulieren/producten/televisie/proximus-tv-abonnement.html

Snow (2016). Geraadpleegd via: http://tweakers.net/nieuws/100319/base-stopt-met-triple-play-pakket-snow.html

Telenet (2016). Geraadpleegd via: https://www2.telenet.be/nl/tv-en-entertainment/digitale-tv/

TV Vlaanderen (2016). Geraadpleegd via: https://www.tv-vlaanderen.be/tv-internet-telefoon/abonnement/

 

Denemarken

Boxer TV (2016). Geraadpleegd via: https://www.boxertv.dk/

Canal Digital (2016). Geraadpleegd via: https://www.canaldigital.dk/produkter-og-priser/tv-pakker/

TDC (2016). Geraadpleegd via: http://privat.tdc.dk/tv/

YouSee (2016). Geraadpleegd via: http://yousee.dk/tv/tv_med_valgfrie_tv-kanaler.aspx

 

Duitsland

Magine TV (2016). Geraadpleegd via: https://de.magine.com/

Telecolumbus (2016). Geraadpleegd via: https://www.telecolumbus.de/fernsehen/

Vodafone (2016). Geraadpleegd via: https://www.vodafone.de/downloadarea/kabel-preise-tv-pakete-ohne-kabelanschluss.pdf

Unity Media (2016). Geraadpleegd via: https://www.unitymedia.de/privatkunden/fernsehen/tv-pakete/tv-start/details/

 

Frankrijk

AB Bis TV (2016). Geraadpleegd via: http://www.tvcorner.com/fr/bouquets-chaines/tv-francaise/bis-tv/offres-bistv-beinsports.php

Bouygues (2016). Geraadpleegd via: https://www.services.bouyguestelecom.fr/television/bouquets-inclus/bouquet-tv-inclus-bbox-standard

Canal+ (2016). Geraadpleegd via: http://www.canalplus.fr/

NC Numericable (2016). Geraadpleegd via: http://www.ariase.com/fr/television/numericable-tv.html

 

Finland

Digita (2016). Geraadpleegd via: http://www.digita.fi/kuluttajille/tv36

DNA TV (2016). Geraadpleegd via: https://www.dna.fi/

Elisa Viihde (2016). Geraadpleegd via: https://elisa.fi/kaapeli-tv/kanavapaketit/

 

Italië

Sky Italia (2016). Geraadpleegd via: http://www.sky.it/prodotti-sky/sky-tv.html

Tivu (2016). Geraadpleegd via: http://www.tivusat.tv/pages/index.aspx

 

Noorwegen

Canal Digital (2016). Geraadpleegd via: https://kabel.canaldigital.no/tv/grunnpakken/

Get TV (2016). Geraadpleegd via: https://www.get.no/v3/produkter/info/start

RiksTV (2016). Geraadpleegd via: https://www.rikstv.no/

ViaSat (2016). Geraadpleegd via: https://www.viasat.no/parabol/kanalpakker

 

Polen

Multimedia Polska (2016). Geraadpleegd via: https://www.multimedia.pl/Telewizja-cyfrowa

Polsat (2016). Geraadpleegd via: http://www.cyfrowypolsat.pl/oferta/telewizja-cyfrowa/oferta-tv.cp?packageGroupId=17&clientType=NEW_CLIENT

Toya (2016). Geraadpleegd via: https://toya.net.pl/telewizja#tv-pakiety-bazowe

Vectra (2016). Geraadpleegd via: http://www.vectra.pl/pakiety/telewizja

 

Spanje

Euskaltel (2016). Geraadpleegd via: https://www.euskaltel.com/CanalOnline/particulares/television/euskaltel-tv/modalidades-de-television

Movistar (2016). Geraadpleegd via: https://www.movistar.es/particulares/television/movistar-plus/?pid=PA-home-ql4a

Ono (2016). Geraadpleegd via: https://www.ono.es/television/paquetes/

Orange TV (2016). Geraadpleegd via: http://tv.orange.es/orange-tv-cine-y-series/

 

Verenigd Koninkrijk

BT Vision (2016). Geraadpleegd via: https://www.productsandservices.bt.com/products/tv-packages

Sky (2016). Geraadpleegd via: http://www.digital-tv.co.uk/providers/sky

Talk Talk UK (2016). Geraadpleegd via: https://sales.talktalk.co.uk/product/tv/essentialstv

Virgin Media (2016). Geraadpleegd via: http://store.virginmedia.com/digital-tv/compare-tv/index.html

 

Zweden

Canal Digital (2016). Geraadpleegd via: https://www.canaldigital.se/utbud/kanalpaket/lokalpaketet/

ComHem (2016). Geraadpleegd via: https://www.comhem.se/tv/tv-bas

IP Sweden (2016). Geraadpleegd via: http://www.kalejdo.tv/index.php/tv-paket/a-la-carte-kanaler

Telia-Digital TV (2016). Geraadpleegd via: http://www.telia.se/privat/tv/tvpaket

 

 

1 European Audiovisual Observatory (2014). Yearbook. Television, cinema, video and on-demand audiovisual services in 38 European States, volume 1

Deel deze pagina