Webradiokanalen gericht op Nederland (2013)

Uitvoering

De analyse van het onderzoek naar webradiokanalen is gebaseerd op het aanbod in september 2010 en december 2011 van negen portalsites met webradiokanalen. Op basis van een steekproef is een aanvullende analyse uitgevoerd om meer inhoudelijke gegevens over de webradiokanalen te verwerven. Deze inhoudsanalyse is door een codeur uitgevoerd, na het in een pilot testen van het codeboek door meerdere codeurs.

 

Dataverzameling

Een webradiokanaal is gedefinieerd als een dienst die via het internet radio-uitzendingen verspreidt. De nadruk is gelegd op de kanalen die overwegend live uitzendingen verzorgen. Webradiokanalen die uitsluitend podcasts aanbieden of enkel op basis van een jukebox of playlist functioneren waarmee het aanbod gepersonaliseerd kan worden, zijn niet in dit onderzoek meegenomen. Of een webradiokanaal zich specifiek op Nederland richt, is bepaald op basis van de aanwezigheid van de Nederlandse taal op de website en op basis van de contactgegevens.

Voor de primaire dataverzameling is het aanbod aan webradiokanalen op verschillende portalsites in kaart gebracht. In 2010 zijn de portalsites activeradio.org, allradio.nl, radio-stations.startpagina.nl, radionomy.com, radio.nl en keuzefm.nl geraadpleegd voor de dataverzameling. Voor het onderzoek in 2011 zijn dezelfde portalsites, met uitzondering van keuzefm.nl (inactief), geraadpleegd en aangevuld met radiofm.nl, radiozenders.org en kabelradio.nl. Om inzicht te verkrijgen in de continuïteit van de webradiokanalen heeft het overzicht met webradiokanalen uit 2010 als uitgangspunt gediend voor het onderzoek in het jaar daarna.

Na de eerste ronde van dataverzameling is uit de populatie van 1046 webradiokanalen een willekeurige steekproef getrokken van 25 procent. De steekproef bestaat uiteindelijk uit 258 webradiokanalen. Bij de steekproeftrekking zijn een aantal criteria gehanteerd met het oog op de afbakening. Om te beginnen zijn alleen de webradiokanalen geselecteerd die zijn gekenmerkt als bestaand of nieuw ten opzichte van het overzicht uit 2010. Het tweede selectiecriterium voor de steekproef is dat een webradiokanaal ten minste een livestream moet hebben waarvan bovendien kan worden verondersteld dat deze op Nederland is gericht.

 

Analyse

Elk webradiokanaal uit de steekproef is gecodeerd op een aantal variabelen.

Type webradiokanaal

De verschillende webradiokanalen zijn ingedeeld bij een van de drie categorieën die de typologie voor webradiokanalen telt. Met deze indeling wordt het onderscheid inzichtelijk tussen de webradiokanalen die tevens in de ether te beluisteren zijn en de kanalen die alleen via het internet worden aangeboden. Met ‘simulcast’ zijn de webkanalen aangeduid die behoren bij een radiozender met een FM-frequentie. Informatie over deze radiokanalen is ingewonnen bij Agentschap Telecom ( Zie: www.agentschaptelecom.nl/binaries/content/assets/agentschaptelecom/Media-en-omroepen/Overzicht-omroepvergunningen.xls ). Het webradiokanaal dat een subkanaal is van een bestaand merk is aangeduid als ‘subcast’. Dit subkanaal heeft in tegenstelling tot het merk waarbij het hoort geen FM-frequentie. Het webradiokanaal van een aanbieder die uitsluitend op internet actief is, wordt benoemd als ‘webcast’.

 

 Aanbieder

Per webradiokanaal is de aanbieder van het kanaal geregistreerd. Hierbij is aangegeven of het een publieke of commerciële aanbieder betreft.

 

Website

De variabele ‘website’ geeft aan of een webradiokanaal over een eigen website beschikt of dat het kanaal enkel via een portalsite kan worden beluisterd. Dit laatste wordt ook wel aangeduid als een ‘streamonly’ kanaal.

 

Vormen van inkomstenwerving

Om inzicht te verwerven in mogelijke vormen van inkomstenwerving is gekeken naar de aanwezigheid van reclame (bijvoorbeeld via advertenties en banners), expliciete vermelding van een sponsor, giften of donaties en de aanwezigheid van een webwinkel. Onder een webwinkel wordt een ‘verkoopraam’ binnen de website van het webradiokanaal verstaan waarin enkele producten te koop worden aangeboden.

 

Geografische strekking en taal

De geografische strekking geeft aan of het webradiokanaal zich op een lokaal, regionaal, nationaal of internationaal publiek richt. Indien niet van de website is af te leiden of het webkanaal zich specifiek op een lokaal of regionaal gebied richt, is deze gecodeerd als nationaal. In het geval van een meertalige website is het webradiokanaal gecodeerd als internationaal.

 

Informatievoorziening

Of een webradiokanaal al dan niet informatie verstrekt op zijn website, zegt iets over de professionaliteit. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen drie soorten informatie: nieuws (bijvoorbeeld over de regio/gemeente of sportnieuws), thematisch nieuws (bijvoorbeeld nieuws dat aansluit bij het muziekgenre of de nichedoelgroep) en huishoudelijke mededelingen (bijvoorbeeld over het eigen webradiokanaal of aankondigingen van acties).

 

Programmering en terugluistermogelijkheden

Ook de aanwezigheid van een programmering of uitzendschema en de mogelijkheid tot terugluisteren (bijvoorbeeld middels podcasts) geven een indicatie van de professionaliteit van een webradiokanaal. Een programmering of uitzendschema is laagdrempelig ingevuld, het moet ten minste om meer gaan dan een algemene beschrijving van het aanbod of de aanwezigheid van een playlist.

 

Radioformat

De radioformats zijn op identieke wijze gecodeerd als beschreven in de methodische verantwoording bij het onderzoek naar radiozenders in RTV-pakketten 2013 (zie methodiek). Hiermee is getracht inzicht te verschaffen in de inhoudelijke diversiteit van het aanbod.

Deel deze pagina