Tijdschriften in 2011

Net als bij de dagbladen, zet de oplagedaling bij de Nederlandse publiekstijdschriften zich in 2011 voort. Ook het aantal uitgegeven titels vermindert de afgelopen vijf jaar van 182 tot 162. Van de nader onderzochte categorieën lijkt de markt voor opiniebladen het meest stabiel, maar deze groep behelst slechts 5 titels. Wat betreft bereik weten 9 van de 22 titels in 2011 meer mensen te bereiken dan in 2010.

 

Oplage

In 2011 is de totale jaaroplage op de markt van de Nederlandse publiekstijdschriften 549 miljoen (figuur 1). In 2002 is dit nog 674 miljoen, toenemend naar 716 miljoen in 2004. Zeven jaar later is er een verlies van ongeveer 25 procent. Al met al keldert de oplage in de loop van tien jaar dus aanzienlijk.

Figuur 1
Totale jaaroplage Nederlandse publiekstijdschriften

De verspreide oplage via abonnementen en lidmaatschappen is in 2002 386 miljoen. Ook hierbij is er sprake van een korte piek in 2004, waarna de oplage vervolgens met 89 miljoen daalt naar 297 miljoen in 2011. De losse verkoop heeft te maken met een daling van 139 naar 84 miljoen.

De vermindering van de jaaroplage komt tevens tot uitdrukking in het aantal titels dat wordt uitgebracht. In 2007 worden er 182 tijdschrifttitels uitgegeven, vijf jaar later zijn dat er 20 minder (tabel 1). Al deze titels zijn te verdelen over 19 categorieën. Van de 19 zijn er 4 die in 2011 ieder minimaal 10 procent van de totale oplage verzorgen. Verreweg de grootste is de categorie radio- en televisiebladen. In de gehele periode hebben de 13 à 14 titels in deze categorie een gezamenlijk aandeel van rond de 30 procent van de totale tijdschriftenoplage. Een categorie die een lager aandeel heeft, maar meer titels uitgeeft, is die van de vrouwenbladen. Deze categorie heeft in 2007 een aandeel van 18 procent en in 2011 bijna 3 procentpunten meer. Het aantal titels daalt echter van 32 naar 29.

Tabel 1
Aandelen en aantal titels per tijdschriftcategorie

Bij de overige categorieën valt de daling van de managementbladen op. Onder deze groep vallen in 2007 13 tijdschriften die gezamenlijk zorgen voor een aandeel van 3,2 procent. Vijf jaar later zijn er nog slechts 5 tijdschriften over en is het aandeel verkleind tot nog geen procent. Bij de special interest bladen daalt het aantal titels van 9 naar 5, maar het aandeel vertoont relatief weinig verschil. De auto- en motorbladen horen in 2011 met 10 titels tot de grotere categorieën, maar het aandeel krimpt naar 1,7 procent.

 

Geselecteerde tijdschriftmarkten

Hieronder worden de markt voor radio- en televisiebladen, de markt voor vrouwenbladen en de markt voor opiniebladen gedetailleerder besproken.

 

Radio- en televisiebladen

De totale jaaroplage op de markt voor radio- en televisiebladen is 202 miljoen in 2002 (tabel 2). Tot 2011 daalt dit geleidelijk, met uiteindelijk een oplage van 172 miljoen, verspreid over 14 titels.

Tabel 2
Ontwikkelingen marktaandelen radio- en televisiebladen

De grootste aanbieder op deze markt is Bindinc., tot 2011 opererend onder de naam Programmabladen AKN, met een marktaandeel van 36,1 procent. Ten opzichte van 2007 is dit aandeel niet opzienbarend gewijzigd. Wel is er in de tussenliggende jaren een verkleining van 1,4 procentpunt in 2008 en een vergroting van 2,1 procentpunten in 2009. Deze fluctuaties zijn niet aan een bepaalde titel toe te schrijven: de zes titels hebben allemaal met geringe veranderingen te maken. De grootste titel is Mikro Gids met een aandeel van 11 procent en een wekelijkse oplage van 376 duizend in 2011. De kleinste titel van Bindinc. is TVFilm dat tweewekelijks verschijnt in een oplage van 124 duizend.

Veronica Magazine is met wekelijks 809 duizend exemplaren het rtv-blad met de hoogste oplage. Hierbij hoort een marktaandeel van 24 procent. Vanaf 2011 valt deze titel samen met Totaal TV onder Sanoma Group. Ondanks het stabiele aandeel van Totaal TV zorgt een aanhoudend verlies bij Veronica Magazine ervoor dat het gezamenlijke aandeel van Sanoma Group op deze markt steeds kleiner wordt. Dankzij het belang van 25 procent in Bindinc. houdt de aanbieder echter een belangrijke positie op deze markt.

Het in 2010 uitgebrachte Film1 Sport1 Gids is een uitgave voor de abonnees van de digitale zenders Film1 en Sport1. Dit blad krijgt daarmee een oplage van 487 duizend per nummer. De maandelijkse verschijningsfrequentie zorgt er echter voor dat het marktaandeel relatief laag is.

 

Vrouwenbladen

Op de markt voor vrouwenbladen daalt de totale oplage in vijf jaar tijd van 125 naar 114 miljoen. Desondanks kent deze groep van alle categorieën de meeste titels: in 2011 zijn dat er 29.

Sanoma is niet alleen sterk aanwezig op de markt voor radio- en televisiebladen, op de markt voor vrouwenbladen heeft de van oorsprong Finse uitgever het grootste aandeel (tabel 3). Meer dan de helft van de totale oplage is afkomstig van deze aanbieder. Door de jaren heen verdwijnen er diverse titels, maar desondanks blijft het marktaandeel vanaf 2008 vrij stabiel rond de 51 procent. Het grootste blad is Libelle. Wekelijks kent dit tijdschrift een gemiddelde oplage van 429 duizend exemplaren, wat leidt tot een marktaandeel van 19 procent. Margriet volgt op enige afstand met 11 procent.

Tabel 3
Ontwikkeling marktaandelen vrouwenbladen

De grootste stijging ten opzichte van 2007 is te vinden bij Telegraaf Media Groep. Deze aanbieder weet zijn aandeel van 28 procent te vergroten naar 32 procent. Dit terwijl in 2009 JAN en Elegance worden verkocht aan respectievelijk Bertelsmann en Pelican Magazines Hearst. De enige overgebleven titel is Vrouw. Het tijdschrift wordt wekelijks als bijlage bij dagblad De Telegraaf gevoegd en heeft daardoor een oplage van 697 duizend.

Van de niet-wekelijks verschijnende tijdschriften zijn er vier titels met een oplage van meer dan 100 duizend per nummer: LINDA. en Cosmopolitan van Sanoma, Glamour van Bertelsmann en 100% NL Magazine van 100% NL Magazine. Door de lage verschijningsfrequentie hebben zij te maken met een relatief klein marktaandeel.

 

Opiniebladen

De opiniebladen nemen van alle publiekstijdschriften slechts een oplage-aandeel van 2,2 procent in beslag. Er zijn relatief weinig opiniebladen die minstens 10 keer per jaar verschijnen en daarmee door de Mediamonitor gevolgd worden. In 2011 zijn er vijf aanbieders die ieder één titel bezitten (tabel 4). De totale jaaroplage blijft door de jaren heen redelijk stabiel op 12 miljoen.

Tabel 4
Ontwikkeling marktaandelen opiniebladen

Het grootste opinieblad is Elsevier van Reed Business. In 2007 heeft dit tijdschrift een marktaandeel van 57,1 procent en in 2011 een aandeel van 61,4 procent. Daarmee komt een einde aan de daling waarvan sprake is in 2009 en 2010. Dit wekelijkse blad verschijnt met een oplage van 132 duizend per nummer, bijna drie keer zoveel als het op één na grootste opnieblad Vrij Nederland van Weekbladpers Tijdschriften.

Het enige tijdschrift dat naast Elsevier ook een groei doormaakt, is De Groene Amsterdammer. In vijf jaar tijd stijgt het marktaandeel van 5,4 naar 9,0 procent. Wekelijks verschijnt deze titel met een oplage van 22 duizend. HP/De Tijd heeft al jaren te maken met een dalend aandeel. Vanaf april 2012 wordt dit weekblad omgedoopt tot maandblad.

Een tijdschrift dat wegens ontbrekende oplagegegevens niet in het overzicht is opgenomen, is het weekblad Opinio. Dit opinieblad verscheen van januari 2007 tot medio 2008.

 

Bereik

Bereikcijfers geven weer hoeveel Nederlanders van dertien jaar en ouder gemiddeld een nummer van een tijdschrift hebben gelezen. In totaal zijn er 22 tijdschriften die een bereik van 5 procent of hoger hebben (tabel 5). Hiervan zijn 9 tijdschriften afkomstig uit een van de drie besproken categorieën. Een andere populaire categorie is die van de gezinsbladen, waar onder meer Kampioen, Privé, Story, Weekend en Plus Magazine onder vallen.

Tabel 5
Gemiddeld nummerbereik publiekstijdschriften

Het tien keer per jaar verschijnende blad Kampioen van ANWB Media heeft al jaren het grootste bereik van alle tijdschriften: een derde van alle Nederlanders leest dit ledenblad. In 2011 weet het zelfs nog verder te groeien ten opzichte van 2010. Op de tweede plaats staat Veronica Magazine met een bereik van 16,7 procent. Dit is 2 procentpunten lager dan een jaar eerder.

Naast Kampioen zijn er nog acht titels die het bereik in 2011 weten te verruimen. Het grootste verschil is te zien bij Margriet, LINDA. en Vrouw: deze titels bereiken nagenoeg een procentpunt meer mensen dan in 2010.

Deel deze pagina