NPO in 2010

Organisatorische wijzigingen

Op organisatorisch vlak is 2010 voor de Publieke Omroep een bewogen jaar geweest: de overheid kondigde bezuinigingen aan en een nieuwe concessieperiode ging van start.

Nog ruimschoots voordat de bezuinigingsmaatregel van tweehonderd miljoen euro van het mediabudget in het conceptregeerakkoord (30 september 2010) bekend werd, sprak Henk Hagoort, de voorzitter van de raad van bestuur, in zijn nieuwjaarstoespraak op 7 januari 2010 reeds over wijzigingen in het publieke bestel. Hagoort kondigde aan dat het aantal omroepen geleidelijk teruggebracht zou moeten worden van 24 naar 15 in 2015 middels fusies tussen de bestaande omroepen. De eerste fusie is met ingang van 1 september 2010 geëffectueerd: Educom (Teleac/RVU) en NPS zijn samengevoegd tot NTR, dat zich zal richten op de terreinen informatie, educatie en cultuur.

Begin december 2010 kondigde minister Van Bijsterveldt aan na 2016 nog maar acht erkenningen te willen verlenen, fors minder dan de vijftien waarmee de publieke omroep rekening had gehouden. Op 20 mei 2011 schreef de NPO in een brief aan de minister het aantal omroepen terug te willen brengen tot acht: twee taakorganisaties (NOS en NTR) en zes omroepverenigingen,waarbij EO, VPRO en MAX zelfstandig blijven en drie fusieomroepen worden gevormd: VARA/BNN, KRO/NCRV en AVRO/TROS. De randvoorwaarden die de omroepenaan de fusies verbinden, zendtijd en budgetgaranties, worden niet gehonoreerd, zo bleek in juni 2011 als de minister met haar uitwerkingen van het regeerakkoord komt. De omroepen zullen echter hoe dan ook moeten fuseren: de minister zal in 2016 niet meer dan acht erkenningen verlenen.

Met de reorganisatie van de omroepverenigingen moet ook de NPO inleveren. In maart 2011 kondigde de NPO aan de omvang van de raad van bestuur met ingang van 2013 te willen terugbrengen van drie naar twee leden en de raad van toezicht van zeven naar vijf leden. Voor het verkleinen van de raad van bestuur van de NPO is een wetswijziging nodig. De wettelijke splitsing van de Stichting NPO en de NOS is per 1 januari 2010 geëffectueerd. Per 16 juli 2011 zullen de leden van de raad van bestuur van de NPO terugtreden uit de raad van toezicht van de NOS. De raad van toezicht van de NOS wordt voortaan rechtstreeks door de minister van OCW benoemd.

Met ingang van 1 september 2010 is een nieuwe concessieperiode ingegaan die loopt tot 1 januari 2021. De erkenningen van omroepverenigingen gelden tot 1 januari 2016. Met de in 2009 verleende erkenningen hebben twee aspirant-omroepen, WNL en PowNed, hun entree gemaakt en heeft Omroep MAX een definitieve erkenning verworven. De voorlopige erkenning van LLiNK is door toenmalig minister Plasterk niet definitief gemaakt. Hierop spande de omroep tevergeefs een rechtszaak aan. De surseance die LLiNK in 2009 aanvroeg, is vlak voordat de omroep het bestel moest verlaten, opgeheven. De financiële afwikkeling van de uittreding van LLiNK loopt in 2011 nog voort.

Ook heeft de minister in 2010 met de NPO een nieuwe prestatieovereenkomst gesloten voor de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2015. In 2008 werd voor het eerst een prestatieovereenkomst gesloten, dit ter vervanging van het programmavoorschrift.

In aanloop naar de nieuwe concessieperiode presenteerde de NPO op 1 maart 2010 het concessiebeleidsplan. In het plan, getiteld ‘Verbinden, Verrijken, Verrassen’, staan vier ambities centraal: aansluiten bij veranderend mediagedrag, een evenwichtig en onderscheidend aanbod, verbeteren van het bereik en het vergroten van de impact. In het kader van een mediumonafhankelijke benadering heeft de indeling naar radio, televisie en internet plaatsgemaakt voor een nieuwe structuur langs de lijnen van audio en video. Deze structuur zal ook organisatorisch worden doorgevoerd. Verder kondigde de NPO de aanvraag van een nieuw radioprogrammakanaal aan, ten behoeve van een splitsing van Radio 5 in Radio 5 Nostalgia en Radio 7. In verband met de bezuinigingen is deze aanvraag echter aangehouden.

 

Nieuwe activiteiten en deelnemingen

In het concessiebeleidsplan heeft de NPO opnieuw een viertal nieuwe diensten aangevraagd, te weten Uitzending Gemist op bestelling, interactieve service menu’s op digitale televisieplatforms (‘rode knop’-dienst), drie zogeheten lineaire mixkanalen video voor de doorgifte van content naar mobiele platforms en twaalf digitale radiothemakanalen. De brancheverenigingen van dagbladuitgevers en commerciële televisie- en radio-omroepen hebben bezwaar aangetekend tegen het besluit van de voormalige minister van OCW waarin toestemming voor deze diensten is verleend. De partijen stellen dat hierdoor oneerlijke concurrentie ontstaat tussen de Publieke Omroep en (commerciële) marktpartijen.

In 2010 heeft de Publieke Omroep verschillende nieuwe toepassingen gelanceerd. Om te beginnen is uitzendinggemist.nl vernieuwd. Daarnaast is eind 2009 de Silverlight-player geïntroduceerd die het uitgesteld bekijken van programma’s ook buiten het webdomein van de Publieke Omroep mogelijk maakt. De Silverlight-player is bijvoorbeeld geïntegreerd in sociale netwerksite Hyves. Ook op het gebied van mobiel internet zijn verschillende mobiele websites en apps gelanceerd.

 

Stopgezette activiteiten en deelnemingen

De NPO vermeldt in zijn jaarverslag het aantal websites in 2010 te hebben teruggebracht. Het gaat hier vooral om websites bij omroepen. In de mediabrief van 17 juni 2011 heeft de NPO op dit vlak een duidelijke taakstelling meegekregen van het kabinet: de komende jaren moet het aantal websites met ten minste 35 procent worden verminderd. Verder zijn Radio 2 en Radio 4 gestopt met het uitzenden van onder meer concerten in surround sound.

 

Financiële positie

Het in 2010 aan de Stichting NPO toegekende budget bedroeg 789 miljoen euro. Een deel van de publieke financiering wordt gedragen door de Ster-inkomsten die worden afgedragen aan het ministerie van OCW. Het nettoresultaat van de Stichting Ether Reclame viel met 214 miljoen euro 12,8 procent hoger uit dan in 2009. Toen was er juist sprake van een daling van 15,9 procent (189,7 miljoen euro). Deze fluctuatie laat zich (gedeeltelijk) verklaren door de sportevenementen die in de even jaren plaatsvinden. In 2010 waren dat onder meer het WK Voetbal in Zuid-Afrika en de Olympische winterspelen te Vancouver.

Het budget van de NPO is in 2010 circa 27,3 miljoen euro hoger dan een jaar eerder. Om te beginnen is het budget geïndexeerd met een procent (7,1 miljoen euro). Een eenmalige bijdrage is verstrekt voor het uitzenden van het WK Voetbal en de Olympische spelen (18,5 miljoen euro). Daarnaast is in het budget de productie van maatschappelijke documentaires (1,5 miljoen euro) opgenomen, evenals programmavernieuwing (1,5 miljoen euro). In 2010 ontving de Publieke Omroep voor de laatste maal een jaarlijkse bijdrage van 2 miljoen euro

ten behoeve van de omschakeling van analoge naar digitale ethertelevisie. Voor 2011 heeft de minister van OCW een budget van 778,8 miljoen euro toegekend. Door de eenmalige bijdragen in 2010 valt het budget in 2011, ondanks indexering van 1,5 procent, lager uit.

Deel deze pagina