Formules ter berekening van profusie en performance

Mediaprofusie

Mediaprofusie is de mate waarin het aanbod van media-inhoud op een mediamarkt de feitelijke vraag van het publiek naar en het gebruik door het publiek van die media-inhoud overstijgt.

Profusie = QS / Qd

0 ≤ Profusie

waarbij QS hoeveelheid mediacontent aangeboden op de mediamarkt en Qd hoeveelheid mediacontent afgenomen op de mediamarkt

 

Diversiteit (Theil relatief)

Heterogeniteit van de inhoud van een medium c.q. van media in termen van één of meer kenmerken. Hoe groter de variatie, hoe groter de pluriformiteit van media-inhoud.

Entropie-index voor nominale inhoudskenmerken (categorieën).

D = (- Σ pi 2log pi) / 2log n

0 (homogeniteit) ≤ D ≤ 1 (heterogeniteit)

waarbij pi proportie in categorie i

n aantal categorieën

 

Afspiegeling

Mate waarin de inhoud van media overeenkomt met de preferenties van mediagebruikers. Hoe groter de afspiegeling, hoe meer het media-aanbod de voorkeuren van het publiek reflecteert.

RD (reflectieve diversiteit) = 1 – Σ | zi | / 2

0 (minimum afspiegeling) ≤ RD ≤ 1 (maximum afspiegeling)

waarbij zi verschil tussen de feitelijke proportie van inhoudstype i en de proportie van voorkeur daarvoor bij het publiek

 

Openheid

Mate waarin verschillende soorten media-inhoud in gelijke mate aan bod komen in de media. Hoe groter de openheid, hoe meer verschillende inhoudstypen gelijkelijk in de media aan bod komen

OD (open diversiteit) = 1 – Σ | yi | / 2

0 (minimum openheid) ≤ OD ≤ 1 (maximum openheid)

waarbij yi verschil tussen de feitelijke proportie van inhoudstype i en de proportie van i in geval van maximale openheid (is gelijk aan 1 gedeeld door het aantal categorieën van inhoudstypen).

 

Mediaperformance

Relateren we mediaprofusie aan mediapluriformiteit, dan kunnen we stellen dat de performance van een mediabestel (omroep, pers) toeneemt als zowel de verscheidenheid als de profusie (keuzevrijheid) toeneemt. Een operationele definitie van ‘mediaperformance’ zou dan ook kunnen zijn:

Mediaperformance (Mp) = Kwantiteit van aanbod * Kwaliteit van aanbod

= Profusie * Diversiteit

Volgens deze formuledefinitie is de performance van de media in een samenleving het slechtst ingeval het media-aanbod homogeen is en achterblijft bij de publieksvraag; en het best in geval het media-aanbod heterogeen is en de vraag van het publieke verre overstijgt.

Deel deze pagina